Polityka Przetwarzania Danych

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b, c oraz f RODO:

  1. Informujemy, iż nasza spółka przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz stanowisko. Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa), związanymi z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CONECTA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emaliowa 28, KRS 0000149975.
  3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, proszę o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych Panem Jarosławem Pasek na adres email: rodo@conecta.pl.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy – na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizacji umowy, posprzedażowej obsługi klienta (obsługa reklamacji), zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi danych, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych), w celu marketingu produktów lub usług własnych, w celu tworzenia statystyk.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług rozwiązań technicznych oraz usług organizacyjnych umożliwiających bieżące zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, prawniczych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy utylizujące dokumenty i dyski twarde itp.).
  7. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
  8. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów RODO.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.